میز خدمت / سرویس دسک

افزایش بهره وری منابع

افزایش بهره وری منابع

اصلاح گردش کار، خودکار سازی فرآیندها و... جهت بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد تر از منابع گوناگون سازمان

بهبود کیفیت ارائه خدمات

بهبود کیفیت ارائه خدمات

فرآیند سازی ارائه خدمات، استفاده مناسب از منابع، تسریع در پاسخگویی، بهینه سازی ارتباطات با مشتری و...

افزایش رضایت مشتریان

افزایش رضایت مشتریان

بهینه سازی ارتباط با مشتری، اقدام بر اساس بازخورد مشتری، اتخاذ رویکرد Omnichannel در بخش خدمات و...